הניקוי השלם - סדנאות ניקוי רעלים

3 שבועות של סדנה מושלמת בשיתוף "ברא צמחים"

קראו עוד...

מילון סנסקריט - אנגלית למושגים באיורוודה ויוגה

מילון סנסקריט – אנגלית

לנוחיות הסטודנטים והמתענינים באיורוודה


A
abadha That which produces constant discomfort.
abhyanga abhyaïga Ayurvedic massage; specifically, the application of herbal oils to the body and its subsequent absorption into the body.
abhyantara krimi Internal parasites.
abhyantara snehana or äbhyaïtara snehana Internal oleation.
abhysyandis Herbs which block the channel of rasavaha srota, causing
congestion.
Advaita Vedänta Advaita Vedänta One of the three systems of thought in Vedanda philosophy popularized by Shankara. It teaches that the manifest creation, the soul, and God are identical. This non-dualist form argues that we are the whole and that parts are simply illusion.
agni Fire; the force residing within the body that creates digestion; responsible for the transformation of one substance into another; metabolism. Agni is contained within pitta.
agnidosa faulty agni
agnisadana Herbs which reduce appetite.
aham brahmasmi I am Brahma (in Vedanta philosophy)
ahamkara or ahamkära Sense of self or separateness; loosely translated as ego
ahara rasa or ähära rasa The elemental form, or essence, of food (the quality of the food as opposed to the food itself).
ajna or äjïä Command
ajna chakra or äjïä chakra The sixth chakra, located in the region commonly called the "third eye" between the eyebrows. The "command station" of the body and mind. Contains the qualities of subtle ether.
akasha or äkäsha Ether; the idea of connectedness or space; the space that exists between all things.
akruti or äkruti The volume and tension of the pulse
aksepaka Convulsions.
alochaka pitta or älochaka pitta Subdosha of pitta. Digests light/visual impressions. On higher level, related to perception. Resides in eyes (pupils).
ama or äma Toxic residue that is left behind as a by-product of poor digestion.
ama vata or äma väta Rheumatoid arthritis (vata carrying ama into the joints).
amadosha The vitiation of poorly digested food.
amasaya ämähaya Stomach
amavataghana Anti-rheumatic herbs.
amavatham Anti-rheumatic herbs.
ambu Water
ambuvaha srota The channel that carries water; also called the udakavaha srota;
the water metabolism system of the body, consisting of all the metabolic functions that regulate retention and elimination (those functions residing outside of the urinary system including the production of ADH by the pituitary gland, insulin by the pancreas, and the desire for water contained within the palate); it originates in the kloman (pancreas) and the palate.
amla Sour
amrit Sacred nectar; the highest form of ojas; the source of immortality and eternal bliss. Also called soma.
anada or änada bliss, absolute joy
anagni sveda Non-direct fire fomentation; therapeutic actions that do not require a formal source of heat, including exercise, wearing heavy clothing, wrapping a patient in blankets, exposure to the sun, and fasting.
anahagna Laxative
anahata chakra or anähata chakra The fourth chakra, located at the center of the chest. Contains the qualities of the air element.
ananda or änanda Bliss
anandagni änandagni The agni that metabolizes ether, which in this context is pure joy. Faulty metabolism causes diseases that are spiritual in nature such as unhappiness, dissatisfaction and a feeling of separation from God.
anandamaya kosha or änandamaya kosha The bliss sheath; it makes up the majority of the causal body; contains the anandagni, which is responsible for metabolizing ether.
ananta An atypical migraine headache (atypical due to the pattern of pain). Ananta is the name of the serpent upon which LordVishnu rests; in pictures of the great God, the serpent rises up from the back of Lord Vishnu's head; so does a headache of this type.
anga Root meaning "limb, portion", as in Ashtänga Yoga
angamarda-prashamana Anti-rheumatic, analgesic herbs.
anna Food
annagni The agni which metabolizes food. The annagni consists of the jathagni, the dhätu agnis and the bhüta agnis and is responsible for metabolizing the earth element and converting it into the building blocks of the body. Faulty metabolism causes physical disease.
annakitta The remains of food in the large intestine.
annamaya kosha The food sheath or food body; our physical body which is built from the food we eat. The dominant element within its structure is the earth element. Contains the annagni which is responsible for metabolizing the earth element.
annapurna annapürnä " One who gives nourishment", The Goddess of Food.
annavaha srota The channel that carries food; originates in the stomach; the first half of the digestive channel (from the mouth to the end of the small intestine).
antaragni Internal fire; the most important of all the agnis. Also calledjatharagni (digestive fire
antarayama See dhanusthambha.
antarmukhi yoni vyapat Severe vaginal pain that is supposedly due to engaging in sex after a heavy meal and/or unusual sexual position.
anubandha That which transmigrates from one body to the next (the subtlest aspect of who we are; our soul).
anuloma Mild laxative, carminative.
anulomana-vilomana Alternate nostril breathing.
anupana The medium used to carry herbs into the body. Examples include water, milk, honey, alcohol, ghee, and sesame oil.
anupasaya See upasaya.
anupasaya Discomfort; also called asatmya.
anuvasana basti Tonifying basti.
apana vayu or apäna väyu Subdosha of väta. Downward and outward moving air. Responsible for elimination of waste. Resides in the colon.
apara ojas One of the two types of ojas (the other being para ojas). Dwells in the vessels next to the heart, and when diminished, affects the immune system, resulting in illness.
apas or äpas Water; the idea of flow and liquidity.
apasmara Epilepsy.
apatanaka See dhanusthambha.
apatantraka See dhanusthambha.
ardhavabhedaka Pain in half the head.
ardita Hemifacial paralysis or facial palsy, a condition caused by injury to cranial nerve VII. It has the appearance of a stroke and may be caused by gross trauma such as a head injury or minor trauma such as sleeping on an uncomfortrable pillow. Also called ekayama. The term can also mean tetanus.
arishta or äriñhöha Medicated wine made with a decoction.
arka Water extract prepared from distillation.
arocaka nidana or arocaka nidana Diagnosis of anorexia (loss of appetite)
artava or ärtava Egg
artavaha srota or ärtavaha srota The channel that carries menstrual fluid and ovum; consists of the fallopian tubes, uterus and vaginal canal; originates in the ovaries and uterus (the female reproductive system).
artavajanana or ärtavajanana Herbs which promote ovulation/menses.
artha Prosperity
aruci anorexia
asana or äsana Posture, the third limb of Yoga. Refers to yoga postures.
asara Non-useful components of metabolism.
Asatmya Discomfort; also called anupasaya.
asava or äsava Medicated wine made with freshly pressed herbal juice. A popular example is Kumari Asava, which is useful for reproductive and digestive complaints and liver tonification.
ashaya or äshaya Vessel
ashöa The number eight (8). Example: Ashöänga Yoga (the eight limbs of yoga).
Ashtanga Hridayam or Ashtänga Hridayam (Añöäïga Hådayam) One of the three most important books in Classical Äyurveda (the other two are the Caraka Samhita and the Sushruta Samhita). Written by Vagbhat in the 7th century AD, Vagbhat may be the same author who wrote Ashtanga Samgraha (although this is uncertain; there may be two Vagbhats).
Ashtanga Samgraha or Ashtänga Samgraha One of the three supplemental (or "lesser") classical Äyurveda books (the other two are the Madhava Nidanam and the Sarangadhara Saàhitä). Written by Vagbhat in the 7th century AD, this may be the same author who wrote Ashtanga Hridayam (although this is uncertain; there may be twoVagbats).
Ashtanga Yoga or Ashtänga Yoga (Añöäìga Yoga) "Eight limbed yoga", The term refers spcifically to Räja - Yoga which contains eight limbs or steps. See Räja Yoga.
ashtapana Corrective enema.
ashya or ashöa Prefix meaning eight; e.g. ashtänga means eight limbed
asmari or äçmaré Urinary stones.
asmari bheda Lithotrope.
asthi Bone
asthi agni A dhätu agni; helps build asthi (bone); the health of this agni determines the health of asthi. Resides in the purisha dhara kalä, the membrane that precedes asthi.
asthi dhatu or asthi dhätu One of the seven "dhätus" or tissues; consists of bones, nails, teeth, hair. Composed of air and earth; provides framework. Psychological function is to "stand tall", attain stature. asthi saushiryam Osteoporosis
asthila Prostrate gland; also called paurusha granthi.
asthivaha srota The channel that carries posaka medas or unstable medas prior to becoming asthi dhätu; originates in the fatty tissues of the hips and buttocks; carrier of väta (bone porosity) and kapha (bone element) doshas.
atanka That which makes life miserable.
aticarana yoni vyapat Swelling and pain in the vagina caused by excess intercourse (physical irritation).
atisara or tésära Diarrhea
atma vichara The process of dispelling of illusion
atman or ätman In Sänkhya philosophy, the aspect of god that resides within each of us; our spirit or soul.
atulygotriya Embrology.
atyagni High agni; when the strength of the digestive fire is too high. Also called tikshnagni.
atyagni Hyperactive agni.
audbhida Salt from the earth
aum see Om
avabahu Paralysis.
avagha sveda A treatment in which a person reclines in a bathtub filled with hot water and herbal decoctions. Oils may be added as well.
avalambaka kapha Subdosha of kapha. Protects lungs and respiratory tissues. Related to attachment and holding on to things and to weightgain. Located in chest (heart and lungs).
avaleha Sweet candy, jam or jelly.
avila or ävila Cloudy
Ayurveda or Äyurveda Knowledge of life; ayus (life) and veda (knowledge
B
baddhodara Intestinal obstruction.
bahaya krimi External parasites.
bahirayama See dhanusthambha.
bala The strength or force of the pulse.
balya Herbs which increase strength and are tonifying.
basti Basti literally means bladder, and in Äyurveda the term is used to mean enema (a bladder was traditionally used as the device that holds the liquid used in enemas). Enemas fall in two categories, either purifying (niruha basti) or tonifying(anuvasana basti).
basti shodan Herbs which cleanse the bladder.
bayha snehana External oleation
bhagat Native healer.
bhasma An oxide prepared by purifying a substance, usually a metal, then cooking it until it becomes an ash. These are more expensive and powerful than herbs. Most are not allowed in the USA. Not considered a traditional part of Ayurvedic medicine.
bhayaja Fear
bhedana Mild purgative, laxative.
bhedaniya Mild purgative, laxative.
bhrajaka pitta or bhräjaka pitta Subdosha of pitta. Digests touch, temperature, pressure, pain. Resides in skin.
bhritya The term for a parent, child caretaker or guide.
bhuta or bhüta element, "that which manifests as matter"
bhuta agnis or bhüta agnis The elemental agnis; there are five, one for each element (akashagni, vayagni, tejagni, jalagni, and prithviagni).
bhutonmada Possession by evil spirits.
bija mantra or béja mantra A seed mantra; the essence of all other mantras. Thus, of all mantras, they have the most power. The ancient people of India described chakras as having the shape of a lotus flower. At the center of the lotus is a primary energy that is symbolized by a letter in the Sanskrit alphabet. Chanted, this is called a bijamantra. Chanting a bija mantra increases the rotation of the chakra or the frequency of p räna moving through the chakra and enhances and heightens its functions.
bodhaka kapha Subdosha of kapha. Moistens mouth; saliva. Protects mouth from heat of food and roughness of food and chewing. Responsible for aesthetic taste. Located in mouth.
brahaman The combination of unmanifested pure potential and pure consciousness that exists prior to creation
brahmacharya or brahmacharya Sexual restraint
brihat panchamula The five great roots; part of the dashmool formula used for niruha basti.
Brihat Treya The three most important books in Classical Äyurveda. Consists of the Caraka Saàhitä, Sushruta Saàhitä, and the Ashtanga Hridayam.
brimhana Make heavy; increases fat and muscle tone; tonifying pancha karma treatment.
brimhana chikitsä Tonification therapy, the purpose of which is to increase the internal strength of the patient.
buddhi Intellect
buddhi smruti prada Herbs which benefit the intellect and memory.
C
Caraka Samhita or Caraka Saàhitä Considered the greatest of all the classical texts on Äyurveda.Written by Caraka, it contains the teachings of the sage Agnivesa, who was one of the six students of the great sage Atreya. It is Agnivesa's teachings which makes up the bulk of what is known about classical Äyurveda. Caraka was himself a great physician.
catur The number four (4). Example: caturtha ("fourth"; in Vedanta, a technical term referring to the transcendental Self beyond the three states of waking, dreaming and sleep).
chakra Part of the subtle nervous system (the nädis are another part). There are seven charkas, and these chakras serve as an energetic template of the nerve plexuses that function in the physical body. Chakras have the potential to generate two qualities of energy; ordinary subtle energy and a heightened subtle energy.
chakradhara An oil treatment in which oil is poured over the chakras.
chakshushva Herbs that benefit the eyes, promote vision.
chaksu Eyes.
chala Mobile
chardi Herbs that induce vomiting.
chardi-nigrahana Anti-emetic herbs (reduce vomiting)
chedana Herbs that scrape away ama; also an expectorant.
chidrodara A condition of perforation of the intestine resulting in abdominal swelling. Usually caused by the intake of sharp objects, wood, sand, bone or nails. Also called ksatodara.
chikitsa or chikitsä Treatment
chinamsuka Piamater (The delicate and highly vascular membrane immediately investing the brain and spinal cord).
chinna Cheyne stokes respiration which occurs in terminal states of illness; a type of breathing that occurs near death.
chit Consciousness absolute; the ocean within which we all are connected.
churna (choorna) chürëa (cürëa) Powdered herb; usually a powdered formula of herbs
cikitsa or cikitsä see chikitsä
citta Consciousness
çüla Colic pain
D
daha-prashamana Herbs that are refrigerants; cooling to the body.
dahashamaka Herbs which alleviate burning sensations.
dakodara See udakodara.
dandaka A condition in which there is gross stiffness of the body; vata and kapha invade all channels and tissues of the body; considered incurable.
darshana Philosophy; observation; looking for signs and symptoms of disease by observation dasha The number ten (10). Example: dashmula (the ten roots formula).
dasha- daña- prefix meaning 10, e.g. the herbal compound dañamüla (dashamula) "ten roots"
dauhrda The heart-to-heart connection between a mother and her embryo whereby the embryo is able to communicate its desires to the mother through the channels which carry nutrients; in this way the heart of the mother and the heart of the fetus are connected. Also called a Bi-cardiac state.
deha-samshodanas Herbs that induce vomiting.
desa Habitat
dhamini Artery
dhamini See nadi.
dhamini Arteries.
dhammillaka Cerebellum.
dhanustambha Tetanus. Another term sometimes used for tetanus is ardita.
dhanusthambha Sometimes means tetanus, sometimes refers to a type of convulsion. Also called apatantraka or apatanaka. There are two kinds; antarayama, where the body bends forward and bahirayama, where the body bends backward.
dhara or dhärä To pour or flow
dharana or dhäraëä concentration, the sixth limb of Yoga. The mental contemplation and retention of information into memory.
dhari That aspect of life that keeps the body from decaying
dharma God-given purpose
dhatu or dhätu Tissue
dhatu agni or dhätu agni Tissue agnis; there are seven, one for each of the major tissues of the body.
dhatu srotas or dhätu srotas Channels through which the dhätus move as they are being formed; there are seven in all, and each leads to a kalä (membrane).
dhuma or dhüma smoke inhalation therapy
dhyana or dhyäna Meditation, the seventh limb of Yoga. Endurance
dinacharya Rejuvenation of the mind; daily practices.
dipana (deepana) dépana Digestive stimulant, the action of kindling agni
dosha or doñha Three main forces which govern the body (väta, pitta and kapha); literally means faulty or to cause harm, although they only do so when they are functioning abnormally. When functioning normally, they maintain the good health of the body and guide all of the normal bodily functions
draksha or drakñha Medicated wine; a fermented decoction or infusion.
drava Liquid
dravya Substance; matter
dravya guna The qualities of a substance. The term is used synonymously with pharmacology, although the principles of dravya guna are the foundation for all sensory treatments, the basic knowledge necessary for treating all imbalances in the body.
dravyagunashastra The branch of knowledge that deals with the dravyas (drugs as well as diet) that help in the maintenance of health and alleviation of diseases in the purush (human body), which is a concomitance of panchamahabhootas and atma (the soul or the consciousness). It also deals with the properties, actions, dose, time of administration and various preparations of these
dravyas. Food items, like drugs, are also considered in these dravyas.
dugdha dhara Milk as the base (instead of oil) in shirodhara.
durgandhyanashana Deodorant.
dvi The number two (2). Example: dvipada sirasana (two feet to head yoga pose).
E
eka Prefix one, the singular reality or transcendental Self beyond the multiplicity experienced by the unenlightened ego-bound individual. The number one (1). Example: ekamüla (one root theory).
ekamula or ekamüla Literally means "one root". A herbal therapy technique where only one herb is given to the client ("putting all your eggs in one basket"). Haritaki(Terminalia chebula) and Guduchi (Tinospora cordifolia) are often canditates for this technique.
ekayama See ardita.
ela or elä Cardamom
F
flatus Excessive accumulation of gas in the intestines.
G
galaugha Pharyngitis, laryngitis.
gandha Smell; odor
gandusha The practice of gargling with medicated oil to strengthen the gums and voice.
garbhada Herbs which increase fertility.
garbharoga Diseases of the uterus.
garbhashayya or sankochaka Herbs which stimulate labor.
gati The movement of the pulse; a description of its movement based on comparing it to the movements of different animals.
ghana Pill; powder of a dried liquid.
ghee The clarified oil of butter. It is sattvic and has the unique prabhava of raising agni without aggravating pitta. It's easy to digest, benefits all three doshas, and carries into the body whatever it is mixed with.
ghrita A perparation of ghee (clarified butter) in which herbs are infused or boiled into the ghee.
grahani 1. Small intestine disease. 2. Ulcers.
grahi Anti-diarrhea, binds stool.
grishma or gréshma The summer season
guhyaroga Diseases of the female reproductive system.
gulma Tumor, lump or diverticulosis.
gulma Abdominal tumor
guna Quality or properties.
gunas Three basic qualities of nature; tamas, rajas, sattva.
guru Teacher; one who removes the darkness of ignorance; one through whom one finds a channel to God; heavy.
guti (gutika) guöi Tablet or pill.
H
hådaya Mind
halimaka Hepatitis C or malignant jaundice
hamsa gati The quality of the pulse is likened to the movement of a swan; the primary description of a kapha pulse.
hara (suffix) Reduces as in väta hara, pitta hara, and kapha hara.
haram Pacifies
haridra or haridrä Turmeric
haridra meha A type of prameha in which the urine is pungent and yelloworange.
hasta Upper extremity.
hasti meha Vata-type diabetes insipidus; a type of prameha in which the urine is passed continuously, without force, and is mixed with
lasika (lymph).
hemanta The winter season
hidhma or hikka hidhmä or hikkä Hiccups
hikkanigrahaka Reduces hiccups.
hima Cold infusion (aka shita kashaya).
hrdroga hådroga Heart disease.
hrdya or hrdayam Heart.
hrid roga Heart disease.
hridaya Herbs which aid the heart.
hridaya dhara kala or hridaya dhärä kalä The pericardium and endocardium (the membrane which surrounds the heart).
I
ida nadi or éda nädi The nädi that runs from the base of the spine (the muladhara chakra) to the left nostril . It is also called the "lunar nädi", as it is associated with the water element. Its energy is cool, and increased movement within it increases the "watery" emotions such as love, attachment, and deep feeling.
ikshü Sugar cane
iksu meha Type 2 diabetes; the urine is very sweet like sugar, typical of kapha-type diabetes mellitus.
Indra An ancient Vedic deity; cosmic prana
J
jala neti See neti
jalodara See udakodara.
jatghni yoni vyapat This is a condition where each baby a woman tries to bear dies at birth or shortly thereafter.
jatharagni jätharagni The digestive fire; the most important of all the agnis. Also called kayagni (bodily fire) and antaragni (internal fire).
jatismara Sattvic individuals who can recollect the events of past lives.
jentaka sveda A special hut, built according to specific instructions, with a clay oven inside in which special herbs are burned. A well-oiled patient lies down on a bench in the hut for 20 minutes.
jihva Tongue.
jiva jéva Individual consciousness; sould; a reflection of the Divine.
jivaniya Restorative, vitalizer.
jivanmukta or jévanmukta Liberated soul
jivatman or jévätman The lower aspect of the soul, connected to the physical plane, according to Mémämsa philosophy.
jivita That which keeps us alive
jnana or jïäna Knowledge or wisdom.
jnanendriya or jïänendriya In Sänkhya philosophy, the five sense faculties (hearing, touch,vision, taste, smell).
jvara That which torments.
jwara Fever
jwaraghna Reduces fever.
jwarahara Reduces fever.
jyotish Vedic astrology.
K
kala or kalä 1) Membrane 2) Time 3) Black
kala meha or käla meha A type of prameha in which the urine is like black ink.
kalashanja Chorea; other terms include ardita and tandava.
kalka Herbal paste.
kalpa World cycle, world age
kama or käma Pleasure (as a goal, it means the pursuit of pleasure and ecstasy, the primary goal of the senses).
kamala or kämala Jaundice or hepatitis A.
kampa vata or kampa väta Parkinson's disease; also called vepathu.
kampana Tremors.
kampavata Tremors due to vata; often the term used for Parkinson's disease.
kanda Prolapsed uterus.
kandughna Anti-pruritic.
kanthya Demulcent, aids the throat.
kapalabhati A fairly aggressive form of pränayama involving forcibly expelling air from the lungs as the diaphragm and abdominal muscles contract.
kapha The force behind the structure and stability of the body; the elements are water and earth; its qualities are heavy, cold, moist, static, smooth and soft; its root is in the upper stomach. Also a term for mucous.
kaphaja krimi Parasites in the digestive tract. Also called purishaja krimi.
karaìa Method of processing; one of the eight factors determining the utility of food.
karam Aggravates
karma 1) The force that binds the soul to the cycle of life and death. 2) The action of a substance.
karmendriya In Sänkhya philosophy, the five faculties of action (speech,grasping, walking, procreation, elimination).
karna purana The practice of placing oil drops in the ear.
karnini yoni vyapat Decreased or absent menses.
karsana Cleansing
kasa or käsa Cough
kasa roga or käsa roga Bronchitis
kasahara Reduces cough.
kasa-svasahara Expectorant, aids breathing and cough.
kashaya (kashayam) or kashäya Astringent taste or decoction.
kathina Hard
kathinya käthinya The consistency of the blood vessel wall.
katti basti The application of an oil pool to the back.
katu Pungent taste.
kayagni Bodily fire; the digestive fire; the most important of all the agnis. Also called jatharagni (digestive fire) and antaragni (internal fire).
keshya Promotes healthy hair.
kha or khä Space
khara or khära Rough
khavaigunya or khävaigunya A weak or defective space within a tissue or organ where a pathological condition is likely to begin; a potential site of relocation.
khya To realize
kitchari, kitcheree kicharé A meal of basmati rice cooked with split yellow mung dal ( 3 : 1: 0.25 water:rice:dal). Part of samsarjana karma.
kledaka kapha Subdosha of kapha. Protects lining of stomach against acids.Located in stomach.
klesha The five affliction of humanity (ignorance, egoism, attachment,hatred, clinging to life), according to Vedanta philosophy.
kloman (kloma) Pancreas
komar bhritya Pedriatic Ayurveda; that part of Ayurveda which deals with child rearing, childhood illness and their treatment.
komar, kumar A title by which a child is addressed.
kopana (suffix) Increases, as in väta kopana, pitta kopana, and kapha kopana.
kosha or koça Sheath or layer; energetic fields of vibration that correspond to the five elements in their subtle form which are physical manifestations of creation. There are 5 koshas, and each is a layer of our existence; they are annamaya kosha, pränamaya kosha, manomaya kosha, vijnanamaya kosha, and anandamaya kosha. There are two additional layers, "Sat" and "Chit" which are not physical.
krimi or kåmi Parasites
krimighna Anthelmintic, antiparasitic.
krimija-siratapa A type of headache which is due to a parasitic infection which arises due to an overindulgence in unhealthy foods and improper food combining.
ksara meha A type of prameha in which the urine is like alkali (strongly basic and caustic such that there is burning).
ksataja Cough due to chest injury.
ksatodara See chidrodara.
ksaya Consumption; tissue depletion; to diminish; wasting of the body associated with tuberculosis.
kshara Alkali, alkaline extract.
kshaya Decreased dosha.
kshira Plant exudate or resin.
ksudra Heavy breathing.
kumbhi sveda A treatment in which a bowl is placed in the ground and filled with a decoction of herbs. The herbs are heated with hot iron balls. A patient sits on a chair or lies in a bed over the bowl. There are openings in the bed or chair to allow heat to penetrate into the body.
kundalini energy kundaliné energy An energetic template of physical sexual energy. At its heightened level, though, it is not sexual but is the force that activates the chakras and causes them to function on a higher level, thereby altering perception and experience. Kundalini moves through the central nädi called the sushumna nädi, upon which the charkas are often stated to be "strung like lotuses".
kushtagna Herb which eliminates skin disease.
kwatha (kwath) kwätha Decoction (made by boiling the hard parts of herbs).
L
laghu Light
laghu panchamula or laghu païchamüla The five lesser roots; part of the dashmool formula used for niruha basti.
laghu treya The three supplemental (or "lesser") Classical Äyurveda books, consisting of the Ashtanga Samgraha, Madhava Nidanam and the Sarangadhara Saàhitä.
lagnu (lagu) Light
laksana
lala meha A type of prameha in which there is slimy urine with threads like saliva.langhana Make light; reduces bulk; purifying pancha karma treatment.
langhana chikitsa or laìghana chikitsä Reduction therapy, the purpose of which is to either decrease the quantity of a dhätu or purify a dhätu.
lavaìa Salt
lavana Salty.
lekhana Herbs which reduce fatty tissue and support weight loss.
lepa Body paste; used for strains, sprains and arthritis.
lingum Penis; also called medra.
lohama Iron, as used in a bhasma made of iron.
lohitaksya A condition resulting in ammenorrhea accompanied by burningand emaciation.
M
madakaraka Herbs which create sleep.
madakari Narcotic herbs.
madhava nidanam One of the three supplemental (or "lesser") classical books on Äyurveda (the other two are the Ashtanga Samgraha and the Sarangadhara Saàhitä). Written by Madhavakara, it is considered the major text on pathology and the diagnosis of disease.
madhu Honey
madhu (madhura or mathura) Sweet taste.
madhu meha Vata-type diabetes mellitus (type 1); a type of prameha in which urine resembles honey and is sweet.
madhumeha Diabetes insipidus; juvenile diabetes; glycosuria.
maha or mahä- great
Mahad Intelligence; the cosmic aspect of the intellect which also contains the individual intellect (Buddhi, ego).
mahan or mahän "The great dyspnea" (difficulaty breathing); also occurs in terminal illness.
mahasneha A medicated oil consisting of the four fats ghee, sesame oil, muscle fat and bone marrow.
mahat All the cosmic laws that make up the intelligence of the universe according to Sänkhya philosophy.
mahavaha srota or mahävaha srota The Great Channel, consisting of the annavaha srota and the purishavaha srota (the entirety of the digestive channel from mouth to anus).
mahayoni vyapat Similar to vatiki yoni vyapat, this is a type of vaginal pain specifically described to be due to a prolapse of the uterus and vaginal muscles.
majja agni or majjä agni A dhätu agni; helps build majjä; the health of this agni determines the health of majjä. Resides in the majjä dhara kalä,the membrane that precedes majjä.
majja dhara kala or majjä dhärä kalä The membrane that holds bone marrow and the majjä agni.
majja dhatu or majjä dhätu One of the seven "dhätus" or tissues; consists of the nervous system and anything that fills an empty space within the body, such as the brain, spinal cord, bone marrow. Also includes thesclera of the eyes. Composed of water and earth. Psychological function is fullness, completeness, peacefulness, calm, anxiety, depression, grief.
majja meha A type of prameha in which the urine is mixed with marrow.
majjavaha srota or majjävaha srota The channel that carries posaka asthi or unstable asthi prior to becoming majjä dhätu; originates in the bones and joints of the body and supplies the nerves and bone marrow; primary carrier of väta dosha.
mala Waste
mala stambhana Herbs that stop the flow of waste (urine, feces, blood).
mamsa or mämsa Muscle
mamsa dhara kala or mämsa dhärä kalä The membrane that holds mämsa (muscle) and the mämsagni.
mämsa dhätu or mämsa dhätu One of the seven "dhätus" or tissues; consists of muscles, ligaments and skin. Composed mainly of earth and some waterand fire. Psychologically, provides courage, fortitude, selfconfidence.
mamsa sarpi Medicated meat soup.
mämsagni or mämsagni A dhätu agni; helps build mämsa; the health of this agni determines the health of mämsa. Resides in the mämsa dhara
kalä, the membrane that precedes mämsa.
mämsavaha srota or mämsavaha srota The channel that carries posaka rakta or the unstable rakta prior to becoming mämsa dhätu; according to Caraka Saàhitä it originates in the ligaments and skin (the upadhätu of mämsa dhätu); according to Sushruta Saàhitä it originates in the nerves, serum and capillaries; a carrier of kapha dosha.
managni The agni which is responsible for the metabolism of fire, which in this context takes the form of sensory impressions; it is constantly metabolizing the energies coming from our environment into our bodies and our mind. Faulty metabolism causes mental disease.
manas The limited mind projected by ahamkara. Faculty of cognition and action.
manasika Conditions which originate in the mind.
manda 1)slow, dull 2) A meal of drinking only the lukewarm water inwhich white basmati rice is boiled ( 16:1 water:rice). Part of samsarjana karma.
mandagni Low agni; when the strength of the digestive fire is too low.
manduka gati or mandüka gati The feel of the pulse is likened to the movement of a frog; the primary description of the pitta pulse.
manipura chakra or manipüra chakra The third chakra, located in the region of the solar plexus just above the umbilicus. Its related tissues are the liver, spleen,pancreas and small intestine. Contains the qualities of the fire element.
manjista meha A type of prameha in which the urine smells foul and is slightlyred like manjista.
manobuddhivaha srota Channel of understanding.
manomaya kosha The mind sheath; the primary astral body. It contains themanagni, which is responsible for metabolizing fire.
manovaha srota The channel that carries thought; refers to the entire mind, so it is the carrier of feelings and emotions as well. Has no physical location; resides within the mind, yet it is subtler. It is thechannel through which the body is created; it can be seen as the channel that exists between the physical body and the astral body and through which astral impressions move. According to Caraka Saàhitä, these are the channels that connect the mind to the senses, which has led some authors to include the brain as a part of manovaha srota.
mantha A mixture of flour, sugar, and ghee.
mantra (mantram) A sacred syllable or sequence of syllables (sometimes a name, a word, or a phrase) that is used in meditation, often assigned by one's guru, and believed to tune one into the Divine. One of the most well known is the sacred sound Om (or Aum).
marica Black pepper
marma Points on the body where veins, arteries, tendon bone and flesh meet. Also it can be where väta, pitta, kapha, sattva, rajas and tamas meets. There are 108 marma points in our body. These points can be used to heal or to harm. They are strong energy centers and are somewhat similar to acupuncture points.Massaging these points helps to remove energy and toxic blocks from the body, also improving the function of internal organs.
mastiska, matulungua Brain and cerebrum.
mastulunga avarnana or kala Meninges.
medagni A dhätu agni; helps build medas (fat); the health of this agni determines the health of medas. Resides in the medo dhara kalä, the membrane that precedes medas.
medas Fat; the fatty tissues of the body.
medas dhatu or medas dhätu One of the seven "dhätus" or tissues; consists of fat (composed primarily of water). Lubricates tissues of body through oiliness. Psychological function is the ability to love and receive love.
medhya Herbs which promote intellect.
medhya rasayana Herbs which are rejuvenatives for the mind.
medo dhara kala or medo dhärä kalä The membrane that holds fat and the medagni.
medohara Reduces blood lipids.
medovaha srota The channel that carries posaka mämsa or unstable mämsa prior to becoming medas dhätu; originates in the kidneys and adipose tissues of the body; carier of kapha dosha.
medra Penis; also called lingum.
Mimamsa or Mémämsa One of the six orthodox doctrines of philosophy (shad darshan) of Hinduism, founded by Jaimini. It can be seen as the ritualistic path of Vedic knowledge.
moksha Liberation of the soul from the cycle of life and death; the goal of our higher nature.
mridu Soft.
mrudu Soft
mudhagarbham Malposition of the baby in utero.
mudra or mudrä A gesture or arrangement of the fingers used in meditation for communication between body, mind and consciousness.
mukka paka Ulcer
mula or müla Root
muladhara chakra or mülädhära chakra The first, or root, chakra. Located at the base of the spine, it creates the foundation for a person's psycho-spiritual development. Contains the qualities of the earth element.
mutra or mütra Urine.
mutra jathara The habitual holding of urine which causes vata to move upwards causing severe pain and distention.
mutraghäta or müträghäta Urinary retention syndromes.
mutragranthi or mütragranthi A tumor occurring inside the bladder which produces symptoms similar to a urinary stone.
mutra-jnana or mütra-jnana Herbs which increase urine formation.
mutrakåcchra or mütrakåcchra Dysuria or painful urinination.
mutrakrichra or mütrakrichra Dysuria, difficulty passing urine.
mutraksaya Diminished urine in the aged, debilitated, and dehydrated.
mutrala or mütrala Diuretic.
mutrasada Thick, non-unctuous (non-sticky) urine.
mutra-samgrahaniya or mütrasamgrahaniya Urinary astringent; reduces urination.
mutrashaya or müträshaya The urinary bladder.
mutrashukra The mixing of urine and semen in those who engage in sexual intercourse whle having the urge to urinate.
mutratita Mild pain in the bladder due to the holding of urine.
mutratsanga Residual urine left in the bladder, urethra, or penis causing the penis to feel heavy.
mutravaha srota or mütravaha srota The channel that carries urine; consists of the kidneys, ureters, bladder and urethra; according to the Sushruta Saàhitä, it originates in the bladder and penis, although it is commonly understood to originate in the bladder and urethra; carries water (kapha) out of the body.
mutra-virechaniva or mütra-virechaniva Strong diuretic, urinary purgative.
mutra-vishodana or mütra-vishodana Urinary antiseptic.
N
nadi or nädi Part of the subtle nervous sytem (charkas are another part). nädis are subtle nerve channels; an energetic template of the nerves through which präna (subtle energies) flow. These channels permeate the entire subtle body. The mind is the sum total of all the nädis. Classical yogic texts state that there are 72,000 nädis. Nadi bears different meanings in different texts; it is commonly translated to mean nerve, but can also mean subtle channels or channels in general. Other terms used synomously with nadi include dhamini, sira and srota.
nadi dhatu Some texts refer to the brain, spinal cord and nerves as a separate dhatu.
nadi pariksha or nädi pariksha Pulse diagnosis.
nadi svedana or nädi svedana A special type of steam therapy in which steam is applied through a hose connected to a pressure cooker while the patient is either lying on a massage table or sitting in an upright positon.
nadi vijnanam or nädi vijïänam The reading of the pulse; used to detect existing or potential states of health and disease in a person's body, mind or spirit.
nasa Nose.
nashta rakta Amenorrhea (lack of bleeding)
nasya Nasal drops; clears nasal passages and sinuses. Alleviates all the doshas from the neck up, maximizes absorption of präna, treats diseases of the head, sinuses and nasal passages.
nava The number nine (9). Example: nava karna dravya (the nine causative factors of the universe in the Vasisheshika school of philosophy).
néla Blue
neti Cleansing of the nose with warm salty water using a special neti pot.
netra basti The application of an oil pool over the eyes.
netrahita Herbs which aid the eyes.
nidana Cause; similar to Western term etiology; understanding the causitive factors of a condition.
nidanam Diagnosis
nidrajnana Hypnotic
nidrakara Herbal sedatives; brings on sleep.
nila meha A type of prameha in which the urine is blue.
nirama Without ama
niruha basti Purifying basti.
nirvana or nirväna State of pure existence; no-mind state
nisarika Arachnoid membrane.
niyama Observances, the second limb of Yoga
Nyaya or Nyäya One of the six orthodox doctrines of philosophy (shad darshan)of Hinduism, founded by Gautama. It means arugment or analyiss. It outlines four methods of arriving at the truth (pramänas) which are direct perception, inference, analogy and testimony.
O
odona A meal of plain basmati rice ( 2:1 water:rice). Part of samsarjana karma.
ojas The subtle immune system; the essence that gives the tissues and the mind strength and endurance; the force that keeps the tissues healthy. Composed primarily of earth and water (qualities similar to kapha). Produced from the essence of shukra. When strong, no disease can affect the body. The energetic template of kapha.
Om (aum) The primal sound; the sound or vibration from which the entire universe emanates. According to the Vedas, "om" is the most sacred of all words. Used by Hindu yogis to represent the vibration which pervades the entire universe; the same sound as the one heard internally as a result of practicing yoga.
P
pachaka pitta or pächaka pitta Subdosha of pitta. Most important fire. Converts food to the form that can be absorbed; the fire of digestion. Regulates body temperature. Resides in the small intestines and lower half of stomach (the home of pitta).
pachanas Herbs which digest ama.
pada Lower extremity.
padadaha The sensation of burning in the toes.
padaharsa The sensation of pins-and-needles in the feet due to a vata and kapha disturbance.
padma gati The pulse of enlightenment, felt under the kapha finger.
païca The number five (5). Example: païca karma (the five actions).
paka or päka prefix meaning five, e.g. païcha karma
pakvashaya shula or pakväshaya shüla The five sense organs
pancha or païcha Also called Shodhana. Strong reduction therapy; the single most powerful healing therapy utilized in Äyurveda. Used only on strong patients; eliminates ama and excess doshas, then rebuilds internal strength (ojas). There are three components to the process; purva karma, pradhana karma, and prashat krama.
pancha jnanendriya or païcha jïänendriya The five potentials for action (potential organs for motor experience); the five associated organs are the anus, penis, feet, hands and mouth; other texts state the five sense organs.
pancha karma or païcha karma Five primary preparations of herbs including swarasa (fresh juices), phanta (hot infusions), hima (cold infusions), kwatha (decoctions) and kalka (moist bolus or paste).
pancha karmendriyas Five motor organs.
pancha karmendryani or païcha karmendryani The five great elements: ether, air, fire, water & earth.
pancha kasayas or païcha kasayas Digestion
pancha maha bhutus or païcha maha bhütus Colic
pantha Passage
papma That which is born from sinful acts.
para beyond
para ojas One of the two types of ojas (the other being apara ojas). This is the superior type; it dwells in the heart, and is the container of life itself. Any diminishment in volume would result in instantaneous death.
paramatman The higher aspect of the soul, connected to purusha, according to Mémämsa philosophy.
paravak The speech of eternal wisdom.
parinama Transformation and decay due to time and motion.
paripluta A condition in which the vagina becomes swollen and painful,with a yellow or blue discharge.
pariseka sveda A shower of medicated decoctions used after an oil massage. The decoction is poured through a hose or a can with many small holes above the patient's head.
pashat krama Rejuvenation; see rasayana.
Patanjali or Pätaïjali Name of the celebrated sage who created The Yoga Sutras.
pattiki yoni vyapat This is a condition of burning and ulceration in the wall of the vagina. This is most likely a vaginal infection that has become systemic resulting in fever. Herpes simplex is a form of pattiki yoni vyapat.
paurusha granthi Prostrate gland; also called asthila.
payu Rectum.
peya or peyä A meal of drinking thin rice liquid ( 8:1 water:rice). Part of samsarjana karma.
phanta or phäëöa Hot infusion.
picchila Oily, sticky.
pinda sveda The local application of a pinda or bolus (small round mass) which is warm.
pingala nadi or pingalä nädi The nädi that begins at the base of the spine within the muladhara chakra and ends at the right nostril. It is also called the "solar nädi" and is associated with the fire element. Its energy is warm, and stimulation of this nädi increases the fire of the intellect increasing reason, perception, and discrimination.
pista meha A type of prameha in which the urine is thick like corn flour and white in color.
pitta The force in the body that is responsible for digestion and etabolism; its elements are fire along with a small amount of water; it s principal quality is heat, although it is also light, slightly oily, unstable and sharp.
pitta dhara kala or pitta dhärä kalä The membrane that holds pitta and the raktagni.
pittaka
pittodara
pizzichilli An oil treatment in which oil is poured onto the body through a hose and massaged into the body. This is the heaviest oil treatment and therefore the most nourishing.
pliha or pléhä Spleen
pliodara Splenic (pléhä) enlargement.
posaka dhatu or posaka dhätu The unstable portion of ahara rasa
posya dhatu or posya dhätu The stable portion of ahara rasa prabhava prabhäva(prabhäv) Special action of a substance, an action not easily explained by ts qualities; gives substances unique healing capabilities.
pradara Leukorrhea; a white discharge from the vagina.
pradarahara Herbs which aid menstrual and vaginal disorders.
pradhan karma The five classical actions of pancha karma (vamana, virechana,basti, nasya and rakta mokshana).
prajashatapana Herbs that promote conception, reduce miscarriage.
prajnaparadha Intellectual blasphemy; the failure of the intellect; crimes against isdom
prakarana yoni vyapat Pain following intercourse in the back, calves, and thighs curring in girls too young for intercourse.
prakriti prakåiti Pure potential for matter (unmanifested potential); the soul's
guna (sattva, rajas or tamas) in its seed form.
prakruti The inherent ideal balance of the three doshas within an ndividual; this is determined at conception and does not change throughout a person's lifetime.
pramanas or pramänas Literally means "proof". The four methods of arriving at truth as outlined in the Nyäya philosophy; these include direct perception, inference, analogy and testimony.
pramanthi Herbs that remove excess doshas at a cellular level; considered a prabhava of some herbs.
prameha Polyuria (excessive urinary volume) and diabetes. There are 20 types of prameha. Not all types of prameha are diabetes, but diabetes is a type of prameha.
pramehaghna Herbs that reduce blood sugar.
prana or präna 1) Life-force energy 2) One of the subdoshas of väta 3) Breath 4)One of the energies controlling the functioning of the subtle ody (the other two are tejas and ojas); the energetic template of väta responsible for circulation within the subtle energy field and for the movement of the subtle body through the subtle universe.
prana vaha srota or präna vaha srota Respiratory system.
prana vayu or präna väyu Subdosha of väta; inward moving air. Original or primary väyu because life force energy (präna) must first come into the body. Associated with movement of thought and intake of emotions.Resides in the brain and moves downward into the chest.
pranagni or pränagni The agni which metabolizes water (water is the container that präna is held within when it is confined to the body). Faulty metabolism disturbs the präna and causes physical and mental disease.
pranamaya kosha or pränamaya kosha The breath sheath; the bridge between the physical body (annamaya kosha) and the astral body (manomaya kosha). It contains the pränagni, which is responsible for metabolizing water.
pranavaha srota pränavaha srota The channel that carries präna; usually refers to the respiratory system (nasal passages, sinuses, bronchi and lungs); also relates to the colon which, through the process of digestion, also extracts and absorbs a large amount of präna; originates in the heart.
pranayama or pränäyäma Culivation of breath, the fourth limb of Yoga. Breathingpractices such as alternate nostril breathing, lunar pränäyäma,solar pränäyäma, kapalbhati.
prasada The useful components of metabolism.
praschat krama Rasayana; rejuvenation following pancha karma.
prastara sveda A special bed in which a patient lies after oleation. The bed is made with warming grains and leaves combined with spices and herbs.
pratyahara or pratyähära Withdrawl of the senses, the fifth limb of Yoga
pratysyaya or pratyçyäya Common cold
pravahikahara Herbs which manage dysentery.
prevepana Excessive shaking.
prithvi or prithvé Earth; the idea of solidity and mobility
püjä or püjä Ritualistic meditation, done with devotion and affection; a Hindu ritual worship designed to concentrate on God.
purisha dhara kala or purisha dhärä kalä The membrane that holds feces and bone; it is where asthiagni resides; it is where väta is metabolized.
purishaja krimi See kaphaja krimi.
purishavaha srota The channel that carries feces; consists of the large intestine and rectum, which together make up the excretory system and is the second half of the mahavaha srota; the home of väta dosha.
Purusha Pure potential for consciousness (unmanifested potential); God.
purva karma or pürva karma Preparatory techniques for pancha karma; brings ama and any excess doshas present in the body back to their sites of origin in the digestive tract so that they can be removed by the procedures of pradhan karma.
purva rupa or pürvarüpa Early signs and symptoms of a condition; in Western terminology this is called the prodrome.
Q
R
Raja - Yoga Räja - Yoga "The royal yoga", one of the four most important yogic paths towards union with God; its system is presented by Pataïjali as described in the Yoga-Sütra. The path contins the following eight steps: yama (restraint), niyama (observance), asana (posture), präëäyäma(cultivation of breath), pratyahära (sense withdrawal), dhäraëä (concentration), dhyäna(meditation),samädhi (integration)
rajah Menstruation
rajas Action, turbulence, distraction; one of the three gunas, or basic qualities of nature. Applied to the mind, rajas is the state of mind dominated by lots of activity, which distracts people from their true nature as spirit.
rajata Silver, as used in a bhasma made of silver.
rajayaksmadi räjayakñma Tuberculosis. Also called rogarat, sosa, or ksaya.
rajoni vriti, rajonivrit Menopause.
rakta Blood
rakta bhrisaranas Emmenagogue (promotes menstruation).
rakta capa vriddhi Hypertension (high blood pressure).
rakta dhatu or akta dhätu One of the seven "dhätus" or tissues; consists of blood/ red blood cells. Also involves blood vessels, liver and spleen.Contains the fire element; invigorates tissues and the mind.
rakta meha A type of prameha in which the urine is blood red.
rakta mokshana Bloodletting. The purpose is to remove toxic blood from the body and stimulate new blood formation.
rakta pradhara Abnormal menstrual bleeding.
rakta prasadana Blood purifying, alterative herbs.
rakta rodaka Hemostatic herbs (astringent herbs that stop bleeding).
rakta samgrahaka Hemostatic herbs (astringent herbs that stop bleeding).
rakta shodaka Blood purifying, alterative herbs.
rakta shodana Blood purifying, alterative herbs.
rakta stambhana Hemostats; astringent herbs that stop bleeding.
rakta stambhana Hemostat (stops the flow of blood).
rakta vardhana Herbs that increase blood, aid anemia.
raktagni A dhätu agni; helps build rakta; the health of this agni determines the health of rakta. Resides in pitta dhara kalä, the membrane that precedes rakta.
raktaja krimi Systemic parasites that travel through the blood.
raktasthivi sanniat Pneumonia
raktavaha srota The channel that carries posaka rasa (the unstable portion of rasa prior to becoming rakta). Also called rudhira or that which carriers the red blood cells and hemoglobin; often used synonymously with blood vessels; originates in the liver and spleen; primary carrier of pitta dosha.
ranjaka pitta or raïjaka pitta Subdosha of pitta. Imparts color. Resides in liver, gall bladder, spleen, blood.
rasa (rasam) 1) Taste; 2) bodily fluid; "the juice of life"; plasma (the watery component of blood). It can also mean sap, mercury or vitality. In the subtle body, rasa is the substance that provides satisfaction.
rasa dhatu or rasa dhätu One of the seven "dhätus" or tissues; consists of all bodily fluids (plasma, lymph, chyle, breast milk, menses). In the subtle body, provides a sense of satisfaction.
rasa shastra Medicinal use of metals
rasa vidya The application of alchemy toward healing.
rasagni A dhätu agni; helps build rasa; the health of this agni determines the health of rasa. Resides in the sleshma dhara
kalä, the membrane that precedes rasa.
rasavaha srota or rasavaha srota The channel through which ahara rasa flows; originates in the heart and blood vessels and includes lymphatic vessels; primary carrier of kapha dosha.
rasavahini Capillary
rasayana or rasäyana Rejuvenative tonic; nourishes all dhätus and builds ojas. A specialized form of tonification that follows purification such as pancha karma; a special term meaning "that which promotes longevity by preventing aging and by making the body young again". Also called pashat krama.
rasayani Lymphatic
rasi Quantity
rechana Strong purgative.
rishi A seer; an enlightened Vedic sage.
rochana Herbs which stimulate appetite or a flavoring agent.
roga Pain; that which gives rise to pain or disease. The terms tapa and shula are also used synonymously for pain.
rogarat That which overpowers.
roma kupa or roma küpa Sweat glands; one of the openings of the ambu vaha srotas
roma sanjanana Herbs that promote hair growth.
roma-satana Depilatories.
roopana Vulnerary (firms tissues and organs)
ruchya Herbs that stimulate taste.
rudhira See rakatavaha srota.
ruksha (ruksham) or rüksha Rough quality, dry.
rukshana Roughening.
rupa or rüpa Signs and symptoms; clinical manifestation of disease; sight
rutu The seasons of the year.
rutu Season or time of the month.
S
sadhaka or pitta sädhaka pitta Subdosha of pitta. Digests and makes sense of sensory input; burns illusions away from truth. Fire of sädhaka pitta gives off light and heat; heat provides passion, courage, anger and the light provides wisdom and clarity. Resides in the mind, brain.
sadhana The process of making action sacred (for example, food sadhana is the action of making the consumption of food sacred).
sadhyasadhyata Prognosis.
sahasra padma chakra The seventh chakra, located at the crown of the head (also called the crown chakra). It's meaning is "thousand petaled lotus". Contains causal ether, the subtlest ether of all, the ether of the ocean of consciousness itself.
saindhava Rock salt
sakara Urinary gravel (pieces of stone passing through the urine that may cause mild pain and blocked flow).
sama 1. With ama 2. Balanced.
sama prakruti The ideal, tridoshic, balanced prakruti. A balanced state of body, mind and consciousness.
samadhi or samädhi integration, the eight limb of Yoga. Absorption and pure awareness; a balanced state of supreme intelligence.
samagni Normal (balanced) agni
samana vayu or samäna väyu Subdosha of väta; moves from periphery to center. Balancing air. Carries sensory impressions to the brain, venous blood to the heart, nutrients and oxygen into the bloodstream. Governs absorption. In the mind, balances and stabilizes the other väyus. Resides in small intestine; it's the "air that stokes the fire".
samanya Purvarupa which disappear at the onset of the actual disease.
samjna-stapana Resuscitative.
samjnavaha srota Channel of consciousness.
samprapti or sampräpti Pathogenisis of disease; the disease process from its earliest causal stages until complete manifestation.
samsarjana karma Graduated re-administration of diet; rekindling of agni. Usually used after pradhan karma (the five actions) of PK.
samskaras Generated by karma, they set the stage for our life, giving us our tendencies and creating our basic reactions to the world; they lie deep within our personality and affect our deepest belief systems.
sämudra Sea salt
samyoga Combination, as in food combining.
san Truth
sanair meha A type of prameha in which the urine passes slowly with little effort.
sandha yoni vyapat In the ancient texts it was observed that some women, as they grew to maturity, did not like men. The condition was considered incurable, and could be an observation made of lesbian women.